بد کنه هرکس به دخترای افغان چیزی بگویه😠😜 @vafa38288922 vafa Amani گر دلت با ما نیست 🙄چرخه گیری ناق نکن 😏 یا دوست جانانه باش😍😉یا دشمن مردانه😠? tikotok.com TikTok Viewer

TikTok Popular Videos

pri.ami - user099360 16 hours ago
pri.ami - user099360

بعضی هامونم نکردن البته بسته ب اراده ادماداره طرف پولشوداره میکنه هرچن الان طبیعی هابیشترطرفداردارن

pri.ami - user099360 16 hours ago
pri.ami - user099360

منم ایرانیم ولی تاحالاهیچ وق جراحی نکردم[flushed]

ll.elizaa.ll - ElizAa❤️❤️ 17 hours ago
ll.elizaa.ll - ElizAa❤️❤️

راست میگم جان تان برامد جراحی کده بیبین ما افغان استم هیچ به جراحی ضرورت ندارم جانم 🇦🇫🇦🇫😘😘

pri.ami - user099360 18 hours ago
pri.ami - user099360

چشمای ایرانی هاخدادادی بزرگه ازسر حرص دروغ نگودخترجون

asrajan96 - asra jan 17 hours ago
asrajan96 - asra jan

ما دشمنی نمیکنیم شما بودین که اول توهین کدین به افغانی ها

pri.ami - user099360 18 hours ago
pri.ami - user099360

من چشمم درشته اصلانم جراحی نیس بدچرابااین حرفاباهم دشمنی میکنین

ll.elizaa.ll - ElizAa❤️❤️ 16 hours ago
ll.elizaa.ll - ElizAa❤️❤️

خواهر نازم تو هم یک دختری منم یک دخترم خوش ندارم سری دختر گپ بزنم چون مثلی خواهری منی☺️☺️

zahrafallah3 - zahra fallah 6 days ago
zahrafallah3 - zahra fallah

جالبه افغانی که تو ایران پول در میارن و قاچاقی میان حرف زیادیم میزنن[laughwithtears][laughwithtears]

mariaaaa7694 - mariaaaa7694 6 days ago
mariaaaa7694 - mariaaaa7694

اخه نه ک کل دنیا رو نظر تو میچرخه 😒 همه جای دنیا خوب و بد داره زشت و خوشکل داره چرا جداسازی میکنید

Most Popular TikTok Hashtags